Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Anna Rachel
Julius Dooghelaan 8
8310 Sint-Kruis
handmade@anna-rachel.be
+32 478 83 03 19
www.anna-rachel.be

Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0776.850.531.

Het BTW nummer is BE0776.850.531.

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aankopen, inclusief via deze webshop, van Anna Rachel, ondernemingsnummer BE0776.850.531, door een koper (de Klant). Door een bestelling te plaatsen erkent de Klant deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en de inhoud ervan te aanvaarden.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW, onder voorbehoud van prijswijzigingen en tikfouten.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Anna Rachel niet. Anna Rachel is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Anna Rachel is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Anna Rachel heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Klant het recht te kiezen of hij/zij van de aankoop afziet dan wel of hij/zij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de Klant niet binnen de week laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat Anna Rachel er van uit dat de Klant van de aankoop afziet. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via handmade@anna-rachel.be. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Anna Rachel. Anna Rachel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of een dienst.

Artikel 4: Online aankopen

Wanneer de Klant de bestelling bevestigt gaat die akkoord met onze algemene voorwaarden, prijzen en beschrijvingen van producten. De betaling gebeurt via overschrijving op rekeningnummer BE59 7360 6754 7026.

Anna Rachel behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Een bestelling is slechts bindend indien ze door Anna Rachel uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard en/of wordt bevestigd per e-mail op het e-mailadres dat door de Klant werd meegedeeld.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering gebeurt na ontvangst van betaling.

De levering kan afgehaald worden bij Anna Rachel te Sint-Kruis of de Klant kan kiezen voor een levering via de koerierdiensten van Bpost en gaat bij de (online) bestelling akkoord met de extra verzendingskosten.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de BENELUX. Bij aankopen voor andere landen, gelieve de verzendingskosten via mail op voorhand aan te vragen.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling en betaling. Bij bestellingen op maat wordt een aangepaste en specifieke leveringstermijn afgesproken voordat de bestelling definitief wordt afgehandeld.

Vertragingen in de leveringen geven de Klant niet het recht de bestelling te herroepen of schadevergoeding te eisen. Anna Rachel is niet aansprakelijk bij eventuele vertragingen of verloren gaande pakketten door de koerierdienst.

Na ontvangst dient de Klant de geleverde producten onmiddellijk na te zien. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Anna Rachel via mail naar handmade@anna-rachel.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Anna Rachel was geboden.

De door Anna Rachel vermelde producten worden slechts aangeboden in de mate de producten voorradig zijn. Indien deze niet voorradig zijn, zal Anna Rachel zo spoedig mogelijk de Klant inlichten. Anna Rachel biedt dan de Klant de keuze tussen terugbetaling, een gewijzigde levering of een uitgestelde levering.
De Klant kan een ontvangen bestelling, in ongebruikte staat, retourneren binnen de 10 werkdagen vanaf verzenddatum op voorwaarde van schriftelijke kennisgeving hiervan naar handmade@anna-rachel.be. De terugzendkosten zijn ten laste van de Klant. Bestellingen op maat kunnen niet worden geretourneerd.
Anna Rachel vraagt aan elke Klant om zorgvuldig de onderhoudstips te lezen. Deze tips zijn op deze website te raadplegen onder de rubriek Onderhoudstips. Elke Klant verklaart zich akkoord en op de hoogte te zijn van de onderhoudstips en alle bovenstaande afspraken.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Anna Rachel.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Anna Rachel te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Anna Rachel.

Indien de bestelling niet aan uw wensen voldoet dan kunt u binnen 14 dagen ruilen of retour zenden. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, Anna Rachel, Julius Dooghelaan 8, 8310 Sint-Kruis,  handmade@anna-rachel.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

U kunt het artikel ruilen voor een ander product van dezelfde waarde. Kosten voor de retourzending zijn voor de Klant.

Wilt u het artikel retourneren dan kan dit als het artikel

  • in goede, originele staat verkeert
  • onbeschadigd is
  • ongebruikt en niet bewerkt is
  • voorzien van originele verpakkingen, labels

De aankoopwaarde wordt aan de Klant terug vergoed via een aankoop bon. Verzendkosten zijn voor de Klant.

Anna Rachel behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te compenseren wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt of wanneer het artikel ten gevolge van de retourzending is beschadigd. Anna Rachel behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd.

UITSLUITING VAN HERROEPING

Producten vervaardigd op specificaties van de Klant, die niet geprefabriceerd zijn en worden vervaardigd op basis van individuele keuze, beslissing of maat zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Anna Rachel klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Anna Rachel.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Anna Rachel zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Anna Rachel is bereikbaar op het telefoonnummer +32 478 83 03 19, via e-mail op handmade@anna-rachel.be  of per post op het volgende adres Julius Dooghelaan 8, 8310 Sint-Kruis. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Anna Rachel beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Anna Rachel zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Anna Rachel, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven en e-mails, winacties en direct marketing (aanbieden van nieuwe producten en/of diensten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook vragen om de verwerking van uwpersoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Anna Rachel, Julius Dooghelaan 8, 8310 Sint-Kruis, handmade@anna-rachel.be, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Indien u vragen heeft over de Privacy Policy kan u zich richten tot Anna Rachel, Julius Dooghelaan 8, 8310 Sint-Kruis, handmade@anna-rachel.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy.

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Anna Rachel om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Anna Rachel. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 17: Intellectuele eigendom

De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.